0092_1999_Kimonos_for_Joy_detail

1999, a detail from Kimonos for Joy

1999, a detail from Kimonos for Joy

Leave a Comment